Quần áo bảo hộ lao động cho PCCC

  • Mô tả

Mô tả sản phẩm

Theo thông tư 48 

SỐ 48/2015/TT-BCA NGÀY 06-10-2015 CỦA BỘ CÔNG AN QUY ĐỊNH VỀ

TRANG PHỤC CHỮA CHÁY CỦA LỰC LƢỢNG DÂN PHÒNG, LỰC LƢỢNG

PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY CƠ SỞ, LỰC LƢỢNG PHÒNG CHÁY VÀ

CHỮA CHÁY CHUYÊN NGÀNH

 

Comments

comments