Tài liệu

QUYẾT ĐỊNH 16/2021/UBND

Ban hành Quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy,
đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp kinh doanh sản xuất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

QCVN 06 : 2021/BXD

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
VỀ AN TOÀN CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH

QCVN 06 : 2010/BXD

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
VỀ AN TOÀN CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH

Tải file đính kèm quy-chuan-06_2010_frx21-1

NGHỊ ĐỊNH 136/2020/NĐ-CP

HƯỚNG DẪN LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY VÀ LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY SỬA ĐỔI

Phụ lục kèm theo

NGHỊ ĐỊNH 79/2014/NĐ-CP

HƯỚNG DẪN LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY VÀ LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY SỬA ĐỔI

TCVN 2622:1995

Phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình – Yêu cầu thiết kế

TCVN 3890 – 2009

PHƯƠNG TIN PHÒNG CHÁY VÀ CHA CHÁY CHO NHÀ
VÀ CÔNG TRÌNH – TRANG B
, BTRÍ,
KI
M TRA, BO DƯỠNG

TCVN 7336 -2003

PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

HỆ THỐNG SPRINKLER TỰ ĐỘNG

YÊU CẦU THIẾT KẾ VÀ LẮP ĐẶT

TCVN 4513 : 1988

 

CẤP NƯỚC BÊN TRONG – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ TRONG PCCC

TT 258/2016/TT-BTC

 

QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ

THẨM ĐỊNH PHÊ DUYỆT THIẾT KẾ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

TCVN 4756 – 1989

QUY ĐỊNH NỐI ĐẤT VÀ NỐI KHÔNG CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN

TCVN 5307 – 2009

KHO DẦU MỎ VÀ SẢN PHẨM DẦU MỎ

YÊU CẦU THIẾT KẾ

TCVN 5334 – 2007

THIẾT BỊ ĐIỆN KHO DẦU MỎ VÀ SẢN PHẨM DẦU MỎ –

YÊU CẦU AN TOÀN TRONG THIẾT KẾ, LẮP ĐẶT VÀ SỬ DỤNG

TCVN 5507 – 2002

HOÁ CHẤT NGUY HIỂM – QUI PHẠM AN TOÀN
TRONG SẢN XUẤT, KINH DOANH, SỬ DỤNG,
BẢO QUẢN VÀ VẬN CHUYỂN

TCVN 5684 – 2003

AN TOÀN CHÁY CÁC CÔNG TRÌH DẦU MỎ

VÀ SẢN PHẨM DẦU MỎ – YÊU CẦU CHUNG

TCVN 5738 -2000

 

HỆ THỐNG BÁO CHÁY TỰ ĐỘNG VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT

ĐƠN  ĐỀ NGHỊ CẤP/CẤP LẠI/ĐỔI GIẤY XÁC NHẬN

ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

download here

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy

download here

Mẫu đơn đăng ký dự lớp huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy

download here

PHÁP LỆNH

QUY ĐỊNH VIỆC QUẢN LÝ CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

download here

LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 17 LCT NGÀY 5 THÁNG 4 NĂM 1963

download here

THÔNG TƯ SỐ 48/2015/TT-BCA

 

SỐ 48/2015/TT-BCA NGÀY 06-10-2015 CỦA BỘ CÔNG AN QUY ĐỊNH VỀ
TRANG PHỤC CHỮA CHÁY CỦA LỰC LƢỢNG DÂN PHÒNG, LỰC LƢỢNG
PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY CƠ SỞ, LỰC LƢỢNG PHÒNG CHÁY VÀ
CHỮA CHÁY CHUYÊN NGÀNH

THÔNG TƯ 66/2014/TT-BCA

 

QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 79/2014/NĐ-CP

NGÀY 31 THÁNG 7 NĂM 2014 QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT

PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU

CỦA LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

THÔNG TƯ 150/2014/TT-BTC

QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG

PHÍ THẨM DUYỆT THIẾT KẾ VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

PHÁP LỆNH

 

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ

VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ

download here

NGHỊ ĐỊNH 167/2003/ NĐ-CP

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực, an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội;

phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình

download here