Đội ngũ

Ông Nguyễn Xuân Học

Giám đốc điều hành

Ông Nguyễn Trung Anh

Giám đốc tài chính

Ông Lê Tuấn Anh

Giám đốc bán hàng

Ông Cao Tuấn Hiệp

Web dạo

Đội ngũ Kỹ sư và Dự án

Đội ngũ Vận hành