Tag Archives: tiêu chuẩn về phương tiện pccc

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VÀ TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT VỀ PHƯƠNG TIỆN PCCC

Quy định về phương tiện PCCC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VÀ TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT VỀ PHƯƠNG TIỆN PCCC CĂN CỨ PHÁP LÝ Chương V của Luật PCCC (Được sửa đổi, bổ sung tại Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC – Sau đây gọi chung là Luật PCCC); Chương…