Tag - tiêu chuẩn về phương tiện pccc

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VÀ TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT VỀ PHƯƠNG TIỆN PCCC

Quy định về phương tiện PCCC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VÀ TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT VỀ PHƯƠNG TIỆN PCCCCĂN CỨ PHÁP LÝ Chương V của Luật PCCC (Được sửa đổi, bổ sung tại Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC – Sau đây gọi chung là Luật PCCC); Chương V của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP; Điều 41 của Nghị định số 167/2013/NĐ-CP; Thông tư số 52/2014/TT-BCA ngày 28/10 /2014 của Bộ Công an; Thông tư số 56/2015/TT-BCA ngày 12/11 [...]