Căn cứ Điều 9 của Thông tư số 17/2021/TT-BCA ngày 05/02/2021 của Bộ Công an Quy định về quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thì hồ sơ quản lý phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ gồm:

– Sổ theo dõi hoạt động của phương tiện theo mẫu được quy định tại Phụ lục VIII ban hành kèm theo Thông tư, cụ thể: Mẫu số 01 đối với xe chữa cháy, xe chuyên dùng phục vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, tàu, xuồng, ca nô chữa cháy; Mẫu số 02 đối với máy bơm chữa cháy; Mẫu số 03 đối với các loại phương tiện cơ giới khác.

– Thống kê, báo cáo công tác quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của đơn vị.

Hồ sơ quản lý phương tiện do người đứng đầu đơn vị chỉ đạo lập, giữ và được bổ sung khi có thay đổi.

Nguồn: Phòng 9/Cục Cảnh sát PCCC và CNCH