Thiết bị truyền tin báo sự cố là thiết bị điện tử ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), viễn thông để giám sát, tiếp nhận và truyền tin báo đối với sự thay đổi các thông số của hệ thống theo thiết kế của nhà sản xuất, không có chức năng phát hiện báo cháy như các loại đầu báo cháy.

Căn cứ theo quy định tại Phụ lục VI (danh mục phương tiện phòng cháy và chữa cháy) của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy, loại thiết bị truyền tin báo sự cố nêu trên không nằm trong danh mục này. Do vậy, việc sản xuất, kinh doanh loại thiết bị này không thuộc diện quản lý về kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ. Tuy nhiên, các thiết bị truyền tin báo sự cố và việc kinh doanh các thiết bị này phải tuân thủ quy định tại Điều 11 và Điều 12 Thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và các văn bản hướng dẫn của Bộ Công an.

Nguồn: Cục cảnh sát PCCC & CNCH